چاپ PDF

 

گاز طبیعی فشرده

    خط تولید مخازن

    گازرسانی سیار

    تجهیزات حمل گاز

   تجهیزات تقلیل فشار

    ایستگاه های سوخت گیری

   خدمات مشاوره مهندسی

   تجهیزات تست مخازن

شرکت راه طلایی در زمینه ارائه خدمات مشاوره مهندسی و طراحی پروژه های گازرسانی و زنجیره انتقال گاز به مناطق مسکونی و واحدهای صنعتی به روش مادر-دختر CNG بشرح زیر فعالیت می نماید. 

 

-        مشاوره در طراحی چرخه گازرسانی سیار CNG

-        بررسی شرایط پروژه ها و طراحی اجزای چرخه تامین گاز

-        مکانیابی ایستگاه سوخت گیری مادر، طراحی تجهیزات، طراحی Layout و ...

-        طراحی خودروهای حمل گاز متناسب با میزان مصرف و شرایط جغرافیایی، اقلیمی و جاده ای

-        طراحی تجهیزات و Layout ایستگاه دختر و تاسیسات تقلیل فشار در محل مصرف

-        تهیه برآوردهای اقتصادی اجرای طرح