چاپ

گاز طبیعی فشرده

    خط تولید مخازن

    گازرسانی سیار

    تجهیزات حمل گاز

    تجهیزات تقلیل فشار

    ایستگاه های سوخت گیری

    خدمات مشاوره مهندسی

    تجهیزات تست مخازن

خدمات قابل ارایه در زمینه گازرسانی سیار به روش مادر – دختر CNG کهVirtual Pipeline  یا خط لوله مجازی نیز نامیده می شود، با همکاری شرکت های معتبر خارجی، بشرح زیر می باشد:

 

-        تجهیزات حمل گاز (Tube Trailer)

-        ایستگاه دختر (Daughter Station - PRU)

-        خدمات مشاوره مهندسی 

-        ایستگاه مادر (Mother Station)