انواع خودروهای حمل CNG

چاپ PDF

با توجه به میزان گاز مورد نیاز در محل مصرف می توان از انواع خودروهای حمل CNG بشرح زیر استفاده نمود: